TECHNICZNE WARUNKI GWARANCJI

1. Urządzenie musi być eksploatowane w warunkach przestrzegania wytycznych, podanych w instrukcji oraz obowiązujących aktualnie przepisów, dotyczących ochrony przeciwpożarowej i BHP, a w szczególności:

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne Dz. U. 2017 poz. 220
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, póz. 1138; w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015 poz. 1422

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. LIBRA Katarzyna Brzezińska-Woźniak, zwana dalej Producentem udziela gwarancji kupującemu na okres 12 miesięcy od chwili dostarczenia urządzenia.

2. Kupujący nabywa gwarancję pod warunkiem pełnej zapłaty zgodnie z umową zawartą z Producentem.

3. Producent uznaje w ramach gwarancji wady powstałe z jego winy tj.

 • wady wynikające z niespełnienia warunków określonych przez Polskie Normy
 • wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości
 • wady powstałe w trakcie procesu technologicznego
 • wady skutkujące nieosiąganiem przez urządzenie parametrów określonych w umowie zawartej między Producentem, a kupującym.
 • wady powstałe na skutek niewłaściwego montażu urządzenia przez producenta

4. Gwarancja traci ważność w przypadku nie zastosowania się do zapisów niniejszej karty gwarancyjnej lub zapisów Instrukcji, a także w przypadku ingerencji w budowę urządzenia przez Użytkownika.

5. Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji urządzenia niezgodnej z Instrukcją
 • zmian kolorystycznych powstałych w trakcie eksploatacji urządzenia
 • uszkodzeń powstałych w związku z eksploatacją urządzenia w warunkach niezgodnych z zalecanymi przez producenta
6. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż 3 dni od chwili wystąpienia usterki. Zgłoszenie reklamacji po upływie 3 dni od chwili wystąpienia usterki skutkować będzie negatywnym jej rozpatrzeniem.

7. Reklamacje mogą być zgłaszane w następujący sposób:

a) w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres kontakt@librapp.pl

b) za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul.Towarowa 2, Skarżysko-Kamienna 26-110

c) osobiście w siedzibie Producenta

8. Reklamacje zgłaszane w sposób określony w pkt. 6. a) oraz 6. b) winny zawierać co najmniej:

 • datę zgłoszenia reklamacji
 • dane podmiotu zgłaszającego (nazwa, adres, tel. kontaktowy)
 • opis powstałej usterki

9. Zgłaszający reklamację jest zobowiązany do sprawdzenia, czy usterka nie wynikła z nieodpowiedniego użytkowania urządzenia określonego w jego Instrukcji.

10. Producent zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenie reklamacyjne tj. rozpatrzenie zgłoszenia w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.

11. Producent zobowiązuje się do usunięcia usterek lub wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia reklamacji.

12. Naprawy gwarancyjne nie obejmują czynności eksploatacyjnych, przewidzianych w Instrukcji, do których zobowiązany jest użytkownik.

13. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Producent ponosi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie zapisy umowy zawartej między Producentem, a Kupującym (Zamawiającym).